GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Gizlilik Politikası:
FKE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Soilprime”) olarak,
kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla
sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Soilprime Gizlilik
Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. soilprime.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz
parçasıdır.
İşbu Politika’nın amacı, Soilprime tarafından işletilmekte olan www.soilprime.com internet sitesi ile
mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform
üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Soilprime
ile paylaşılan veya Soilprime’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin
kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
Hangi Veriler İşlenmektedir?
Aşağıda Soilprime tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri
olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve
koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
Kimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Kullanıcı Bilgisi
Kullanıcı İşlem Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Finansal Bilgi
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde
anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek
ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Soilprime, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının
oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan
hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve
Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin
sunulması amaçları dahil olmak üzere Soilprime tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına
göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve
icrası, Soilprime tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Soilprime ve iş
ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Soilprime’ın
ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Soilprime, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki
hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme
yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin
oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve
materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri
paylaşabilecektir.
Kişisel Verilerin Aktarımı:
Soilprime, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni
verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Soilprime’ın
hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak
üzere aktarılabilecektir. Soilprime, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme
dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel
değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik
Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar
da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting
servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile
paylaşabilecektir.
Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel
kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile
Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen
hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik
Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakla
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt
içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.soilprime.com
adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Soilprime tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin
İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Soilprime, söz
konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Soilprime’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı
saklıdır.
Çerez Politikası:
FKE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Soilprime”) olarak,
kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla
sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.
Çoğu web sitesinde olduğu gibi, soilprime.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi
birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde
analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler
kullanılmaktadır. İşbu Çerez Politakası soilprime.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
Soilprime, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu
konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.
Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili
sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu
anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler
konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini
ziyaret edebilirisiniz.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:
Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform
çerezleri, Soilprime tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Soilprime ile iş birlikteliği olan
farklı firmalar yönetmektedir.
Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum
çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına
bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam
çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Soilprime
üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin
Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde
çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna
göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden
üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin
daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
Soilprime, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son
derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler
konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin
çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.
Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki
gibidir:
Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini
kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı
ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş
olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını
engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı
bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre
değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden
ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz
özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
Hangi Haklara Sahipsiniz?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Soilprime’ya
başvurarak, kendileriyle ilgili,
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme
haklarına sahiptir
Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
Soilprime, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları
hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi
hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve
Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir.
Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
Soilprime, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı
tarihte yürürlük kazanır.